Dexia en Leaseverlies bereiken overeenstemming 23-05-2005

De bemiddeling inzake de effectenleaseproblematiek onder leiding van de heer Duisenberg heeft op 29 april geleid tot een akkoord. Duisenberg startte de bemiddelingsgesprekken tussen Dexia Bank Nederland (DBNL) en de Stichting Leaseverlies, de Stichting Eegalease, de Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) in februari 2005.

De oplossingen zijn zowel van toepassing op overeenkomsten die zijn beëindigd vanaf januari 1997 als op lopende overeenkomsten. De hoofdlijnen zijn de volgende:

 1.  Een oplossing voor de sociale problematiek 
  Er komt een ruime regeling voor de sociale gevallen. Dat betreft die beleggers die vanwege inkomen en vermogenspositie niet in staat zijn te betalen. Daarbij wordt op basis van Nibud-normen uitgegaan van het beschikbaar inkomen.  
 2.  Regeling ten aanzien van de restschuld
  Onder deze categorie vallen beëindigde contracten met een restschuld en nog lopende contracten met een onderwaterstand (schuld kleiner dan waarde effecten). Beleggers in deze categorie ontvangen een compensatie van tweederde van de restschuld bij aflopen van het contract. Dat betekent dat bij een onderwaterstand/restschuld van 4.500 euro de compensatie 3.000 euro bedraagt. Eventuele positieve resultaten uit andere overeenkomsten van dezelfde belegger worden verrekend.
 3.  Regeling voor de partnerkwestie
  Beleggers die op basis van artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek (meetekenen van de partner) tijdig en op correcte wijze vernietiging van de overeenkomst hebben ingeroepen krijgen een volledige korting (100 procent) op de mogelijke restschuld. Ook hier worden eventuele positieve resultaten verrekend.
 4.  Producten zonder restschuld
  Beleggers met een product dat niet kan eindigen met een restschuld krijgen 10 procent korting op de restschuld die na vroegtijdige beëindiging zou kunnen ontstaan.

 1.  Diegenen die zijn ingegaan op het Dexia-aanbod 
  Diegenen die het Dexia-aanbod hebben aanvaard krijgen een vierde optie: bij direct aflossen van de restschuld wordt een korting van eenderde gegeven.

Buiten deze regeling vallen de volgende contracten: depot/leasecombinaties, minderjarigen, niet-ingezetenen en gevallen waarin sprake is van een gerechtelijke uitspraak die in de kracht van gewijsde gegaan is. Voor de eerste drie gevallen zijn of worden specifieke oplossingen ontwikkeld.

Kosten: 1 miljard euro

De kosten van deze regelingen bedragen additioneel circa 400 miljoen euro. Naast de reeds getroffen voorzieningen van bijna 700 miljoen euro, de bijdrage van de schikking tussen Dexia en Aegon (218 miljoen) en de extra last die voor Dexia uit deze overeenkomst voortvloeit (circa 100 miljoen) komt de totale last van de genoemde regelingen uit op circa 1 miljard euro.

Evenwichtig resultaat

De Stichting Leaseverlies, de stichting Eegalease, de Consumentenbond en de VEB zijn verheugd over het bereikte resultaat. Hoewel in het kader van een schikking concessies moesten worden gedaan, zijn zij van mening dat een evenwichtig resultaat is bereikt dat een oplossing kan betekenen voor deze (maatschappelijke) problematiek. De belangrijkste elementen zijn daarbij de compensatie van restschulden en de coulanceregeling voor beleggers met onvoldoende draagkracht. De stichtingen Leaseverlies en Eegalease zullen dit voorstel met een positief advies aan de aangeslotenen voorleggen. Wanneer de meerderheid van de respondenten positief reageert, beëindigen de stichtingen de twee collectieve procedures die zij tegen de bank aanhangig hebben gemaakt.Bron: VEB effect no 9