Dexia-zaken geschorst 16-12-2005
Den Haag, 15 december 2005 - Een groot aantal rechtszaken tegen Dexia wordt op grond van de wet automatisch geschorst in afwachting van een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam. Hervatting kan slechts plaatsvinden na een verzoek daartoe van betrokkenen. Het Landelijk Overleg van Kantonsectorvoorzitters (LOK) doet geen aanbeveling aan kantonrechters hoe om te gaan met hervattingsverzoeken.

Dat is de uitkomst van een overleg van het LOK op maandag 12 december 2005. Het LOK heeft tot taak de uniforme rechtstoepassing bij de afdoening van gelijksoortige zaken te bevorderen. Het LOK kan daartoe aanbevelingen opstellen aan alle individuele kantonrechters. Deze zijn niet bindend, maar worden meestal wel gevolgd.

Het LOK sprak over de gevolgen van een verzoekschrift van Dexia Bank Nederland N.V. en diverse belangenorganisaties. Op grond van de wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM) hebben Dexia, de stichtingen Leaseverlies en Eegalease alsmede de Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters een verzoek ingediend bij het gerechtshof Amsterdam tot verbindendverklaring van de zogenoemde Duisenberg-regeling.

In sommige media is de indruk gewekt dat rechters onderling hebben afgesproken om alle zaken tegen Dexia op te schorten. Dat is niet het geval; op grond van de WCAM wordt een rechtszaak tegen Dexia automatisch geschorst, zodra Dexia de wederpartij over het bij het Amsterdamse gerechtshof ingediende verzoek heeft ingelicht. De rechter heeft daarin geen beoordelingsvrijheid, de wet schrijft eenvoudigweg voor dat de behandeling van een lopende zaak is geschorst tot het hof heeft beslist op het WCAM-verzoek. De WCAM voorziet wel in een eerdere hervatting van de behandeling in een aantal in de wet genoemde gevallen. Partijen moeten daartoe een verzoek indienen bij de behandelende kantonrechter, die vervolgens beslist over het hervattingsverzoek.

Naar verwachting zal de behandeling van het WCAM-verzoek door het hof ten minste enkele maanden duren. Gedurende deze periode zullen de ingevolge de wettelijke regeling geschorste zaken tegen Dexia geschorst blijven, tenzij de behandelend kantonrechter in individuele gevallen anders heeft beslist op een hervattingsverzoek.

Bron: Rechtspraak.nl