Brief van Minister Zalm: Commissie Geschillen Aandelenlease 26-05-2004
Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Plein 2
2511 CR Den Haag

Ons kenmerk: FM 2004-671 M
Onderwerp: Commissie Geschillen Aandelenlease

Bij de installatie van de Commissie Geschillen Aandelenlease heb ik de Kamer bij brief van 2 september 2003 laten weten dat de commissie haar eindrapport naar mijn idee voor 1 mei 2004 zou kunnen uitbrengen. Begin mei rapporteerde de commissie dat zij nog niet het stadium van een eindrapport had bereikt.

De voorzitter van de commissie heeft mij vervolgens op de hoogte gesteld van de stand van zaken van het werk van de commissie. Op verzoek van enkele belangrijke aanbieders heb ik mij eveneens door hen laten informeren over het perspectief dat zij zien op de totstandkoming van een algemene regeling tussen aanbieders en afnemers van aandelenleaseproducten. Deze aanbieders gaven aan dat zij graag de gelegenheid kregen om een eigen voorstel te ontwikkelen dat vervolgens met medewerking van de commissie aan de belangenorganisaties van afnemers zou kunnen worden voorgelegd. Omdat zij meenden dat het oorspronkelijke tijdschema voor de bemiddeling daarvoor onvoldoende ruimte bood, hebben zij verzocht om verruiming van het tijdschema.

In overleg met de commissie heb ik mij bereid verklaard tot enige verruiming, mits de commissie zo spoedig mogelijk, doch ruim voor het zomerreces, in staat is om op basis van het voorstel van de aanbieders vast te stellen of zij verdere voortzetting van haar werkzaamheden verantwoord acht.


De minister van Financiƫn,

G. Zalm


Zie ook http://www.minfin.nl/default.asp?CMS_ITEM=MFCWD6B0D6A15DC16436EADEC013C6D0B2849X2X42299X66