De Stichtingen Leaseverlies, Eegalease, de Consumentenbond en de VEB hebben een brief gestuurd aan Minister Zalm. 08-08-2003
Opnieuw oproep Leaseverlies aan Zalm:

“Dexia moet wachten op Commissie van Wijzen”

Den Haag, 8 augustus 2003 – De Stichtingen Leaseverlies en Eegalease, De Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) hebben vandaag in een open brief aan Minister Zalm opnieuw gevraagd druk uit te oefenen op Dexia. Dexia maakte eerder deze week bekend 150 gedupeerde beleggers voor de rechter te slepen om betaling van schuld af te dwingen. Dit terwijl de Minister in juni heeft bekend gemaakt een ‘Commissie van Wijzen’ aan te stellen die zich over de zaak gaat buigen met het doel het proces te bespoedigen. De Stichtingen, de Consumentenbond en de VEB zijn dan ook zeer teleurgesteld over de harde opstelling van Dexia op dit moment in het proces en zijn van mening dat het in het belang van alle betrokkenen is het initiatief van minister Zalm een eerlijke kans te geven. De door Dexia aangekondigde procedures verkleinen in hun optiek de kansen op een buitengerechtelijk compromis.

Een afschrift van de brief is ook verstuurd aan de leden van de vaste Kamercommissie van Financiën. De tekst van de brief luidt als volgt:

Den Haag, 8 augustus 2003

Excellentie,

Uit de pers hebben wij moeten vernemen dat Dexia heeft gemeend ruim 150 gedupeerde effectenleasecontractanten te moeten dagvaarden tot incasso van vorderingen uit hoofde van de effectenlease-overeenkomst. Dit, ondanks het door U genomen initiatief te komen tot een oplossing langs buitengerechtelijke weg middels het instellen van de Geschillencommissie Aandelenlease. Het behoeft geen betoog dat de publiciteit hieromtrent wederom tot grote onrust leidt bij vele gedupeerden.

Dexia heeft daarmee Uw oproep voorlopig niet over te gaan tot incasso naast zich neergelegd, onder meer stellende dat haar nimmer een rechtstreeks verzoek Uwerzijds heeft bereikt.

In het licht van het bovenstaande verzoeken wij U alsnog rechtstreeks contact op te nemen met Dexia, teneinde haar in overweging te geven voorlopig van de aangekondigde maatregelen af te zien. Zulks in afwachting van de pogingen die de Commissie van Wijzen zou moeten ondernemen in overleg met de betrokken partijen om alsnog tot een oplossing langs buitengerechtelijke weg te komen.

Dit verzoek wordt mede ingegeven door de vrees dat zonder een opschorting van de aangekondigde maatregelen de kansen op het bereiken van een oplossing langs buitengerechtelijke weg vergaand verkleind worden.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons tot slot nader zou kunnen informeren over de vorming van de Commissie van Wijzen en de beoogde gang van zaken.

Hoogachtend,

St Leaseverlies
St Eegalease
Consumentenbond
VEB

c.c. Dexia Bank Nederland N.V.