Nieuwsbrief: Leaseverlies en Eegalease/Dexia Nederland N.V. 11-04-2005

Aan de aangeslotenen bij Stichting Leaseverlies


Uw dossiernummer: ******

Stichting Leaseverlies
Postbus 824
2501 CV Den Haag

Den Haag, 11 april 2005

Geachte heer, mevrouw,


Betreft: Leaseverlies en Eegalease / Dexia Bank N.V.


Met deze brief willen we u graag op de hoogte houden van de stand van zaken rond Dexia: de collectieve actie van de stichting Leaseverlies en de Consumentenbond tegen Dexia én de collectieve actie van de stichting Eegalease en de Consumentenbond tegen Dexia. U leest hierin over de meest actuele ontwikkelingen en over wat u zelf kunt doen. Hoe zit het bijvoorbeeld met de bemiddeling van Wim Duisenberg?


1. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in de zaak van Leaseverlies/Consumentenbond tegen Dexia?


Op 13 januari 2005 hebben de Stichting Leaseverlies en de Consumentenbond in een uitvoerig juridisch stuk (een ‘memorie van grieven’) aan het Gerechtshof uitgelegd waarom zij vinden dat er wél sprake is van misleiding door Dexia. Eerder had de Rechtbank op 7 juli 2004 geoordeeld dat een advertentie van de ‘WinstVerDriedubbelaar’ die Dexia op 7 december 2000 in de Telegraaf had geplaatst, niet misleidend was. Daarnaast oordeelde de Rechtbank dat er geen algemene uitspraak kan worden gedaan over de overige producten van Dexia. Leaseverlies en de Consumentenbond moeten volgens de rechtbank per product en reclame-uiting aangeven op welke punten deze misleidend zijn.


In de Memorie van Grieven hebben Leaseverlies en Consumentenbond de vragen die zij aan de rechter voorleggen enigszins aangepast. Dexia heeft daartegen bezwaar aangetekend. Door dit bezwaar wordt de procedure enigszins vertraagd. Nadat de rechter heeft bepaald of Dexia terecht bezwaar heeft gemaakt, zal Dexia alsnog moeten reageren op de Memorie van Grieven.


Een uitspraak van het Gerechtshof wordt op zijn vroegst verwacht begin 2006. We verwachten dat de zaak daarna tot aan de Hoge Raad uitgevochten zal worden. Hierdoor zal pas op zijn vroegst medio 2007 duidelijkheid ontstaan.


2. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in de zaak van Eegalease/Consumentenbond tegen Dexia?


Dexia is in hoger beroep gegaan tegen het oordeel dat de kantonrechter eind augustus in Amsterdam uitsprak. De kantonrechter vond dat aandelenlease wel degelijk te bestempelen is als ‘huurkoop’. Dat betekent dat de overeenkomst in geval van een huwelijk/geregistreerd partnerschap door beide partners getekend had moeten worden.


De stichting Eegalease en de Consumentenbond zijn óók in hoger beroep gegaan om te komen tot collectieve ‘vernietiging’ van alle contracten van gedupeerden. Eegalease en de Consumentenbond dringen aan op een spoedige reactie van Dexia. In verband met het grote belang van deze kwestie verwachten Eegalease en Consumentenbond dat het Gerechtshof zijn uiterste best zal doen rond de zomer 2005 uitspraak te doen.


3. Wat is de status van het kort geding van Eegalease en de Consumentenbond tegen Dexia?


Op 14 december 2004 heeft de Amsterdamse rechtbank Dexia in kort geding verboden om gedupeerden te dagvaarden (dwz: voor de rechter brengen wegens het niet betalen van incasso’s). Dit geldt in ieder geval tot 15 april 2005. Een lijst met de producten waarvoor dit geldt kunt u vinden in de mailing van 15 december 2004 (zie ook www.eegalease.nl onder het kopje ‘Nieuws van de Stichting’). De rechter heeft wel een aantal voorwaarden gesteld waaraan u moet voldoen. Pas als aan al die voorwaarden is voldaan, mag Dexia u niet dagvaarden. Een overzicht van de voorwaarden:


  1. Bij het afsluiten van het contract met Dexia was u gehuwd of geregistreerd partner. U heeft dit bewezen door een uittreksel uit de burgerlijke stand op te sturen naar Dexia.

  2. U heeft na 1 februari 2000 een contract met Dexia afgesloten.

  3. Uw partner heeft niet het contract samen met u ondertekend. In dat geval is dit contract volgens de rechter ongeldig. Het is dus nog terug te draaien.

  4. U heeft Dexia een brief gestuurd waarin u vraagt om het contract ongedaan te maken.

  5. U heeft geen afstand gedaan van uw rechten door het aanbod te aanvaarden dat Dexia aan gedupeerden heeft gedaan (het ‘Dexia Aanbod’).


Dexia heeft tegen dit vonnis een hoger beroep ingesteld. Wanneer een uitspraak volgt is nu nog niet bekend.


Het belang van de uitkomst van het hoger beroep tegen de uitspraak in kort geding is minder groot geworden omdat Dexia bekend heeft gemaakt dat zij vrijwillig alle door haar begonnen incassozaken tegen gedupeerden stillegt. Dexia kwam hiermee kort na de bekendmaking van de bemiddeling door Wim Duisenberg.


4. Hoe zit het met de bemiddeling van Wim Duisenberg?


In de kranten heeft u veel kunnen lezen over de bemiddeling van Wim Duisenberg (oud-president van De Nederlandse Bank en van de Europese Centrale Bank). Over het verloop van de bemiddeling kunnen we helaas op dit moment niets zeggen. Dat zou kans op succes kunnen verkleinen. Zeker is wel dat de bemiddelingspoging niet voor verdere vertraging zorgt. De door de Stichtingen aangespannen rechtszaken tegen Dexia lopen in ieder geval door zolang de bemiddeling voortduurt.


Leaseverlies en de Consumentenbond hopen dat de bemiddeling van Duisenberg leidt tot een goede oplossing op korte termijn. De gerechtelijke procedures zullen immers nog veel tijd kosten. Het merendeel van de gedupeerden heeft bovendien belang bij een snelle duidelijkheid. We denken dat een zekere uitkomst nu te verkiezen is boven een onzekere uitkomst op lange termijn, zelfs als de mogelijke opbrengst uiteindelijk groter zou kunnen zijn.


Als er een oplossing in zicht komt, dan zal deze uiteraard eerst aan u worden voorgelegd. U kunt dan zelf bepalen of u de oplossing acceptabel vindt. De reacties van de aangeslotenen van Leaseverlies bepalen of de oplossing definitief wordt en of de collectieve actie (de rechtszaken tegen Dexia) wordt gestopt.


5. Moet u doorgaan met betalen?


Om het zekere voor het onzekere te nemen, adviseren Leaseverlies, Eegalease en de Consumentenbond om de betalingen aan Dexia ‘onder protest’ voort te zetten. Dit geldt ook voor de restschuld. U kunt dit doen door de woorden ‘onder protest’ op de overschrijving te schrijven bij ‘mededelingen’. Betaalt u per acceptgiro of per automatische incasso dan kan dat door een aangetekende brief naar Dexia te sturen, waarin u aangeeft dat u ‘onder protest en onder voorbehoud van alle rechten en weren betaalt’ (bewaar dan wel een kopie). De vermelding dat u onder protest betaalt is belangrijk omdat u zo duidelijk maakt dat u niet stilzwijgend met de betalingen instemt.


LET OP! Dexia heeft weliswaar aangekondigd geen nieuwe incassoprocedures te beginnen, maar als u niet betaalt dan loopt u een te groot risico. Mocht Dexia de rechtszaak uiteindelijk toch winnen, dan wordt u alsnog gedwongen om te betalen. Maar nu mét rente en extra kosten. Wint u uiteindelijk, dan zal Dexia u moeten terugbetalen.


6. Voorkom ‘verjaring’


Om de collectieve procedures van Leaseverlies en/of Eegalease zo veilig mogelijk te kunnen afwachten, vinden Leaseverlies, Eegalease, Consumentenbond en VEB het wenselijk dat de aangeslotenen individueel een zogenaamde stuitingsbrief versturen. Die brief moet er voor zorgen dat de verjaring van uw vordering zoveel als mogelijk wordt gestuit. Concepten daarvoor hebt u al eerder van Leaseverlies en/of Eegalease ontvangen.

Indien u de stuitingsbrief nog niet heeft verzonden èn geen exemplaar meer heeft, kunt u deze downloaden via de websites (www.leaseverlies.nl of www.eegalease.nl). Aangeslotenen die niet over een internetdossier beschikken, kunnen deze brieven schriftelijk aanvragen bij het secretariaat.


Waarom zijn deze brieven nodig? Volgens de memorie van toelichting bij de wetgeving, die de collectieve actie regelt, wordt de verjaring gestuit door het instellen van een collectieve actie. Er bestaat echter geen absolute zekerheid dat ook de rechter deze toelichting overneemt, zodat Leaseverlies en Eegalease hun aangeslotenen adviseren het zekere voor het onzekere te nemen en individueel de verjaring te stuiten. Mocht nu onverhoopt de rechter vinden dat er van collectieve stuiting geen sprake kan zijn, dan is de kans dat uw vordering zou zijn verjaard zoveel als mogelijk beperkt.


LET OP! De stuitingsbrief dient aangetekend te worden verzonden waarbij het van groot belang is dat u vooraf zelf een kopie maakt voor uw eigen archief en de handtekeningenkaart van het aantekenen goed bewaart. U hoeft geen kopie van de stuitingsbrieven naar Leaseverlies en/of Eegalease te sturen!!!!


LET OP! Mocht u ongeveer twee weken na verzending geen bericht van ontvangst terug hebben ontvangen, dan dient u op het postkantoor navraag te doen. Het kan zijn dat de geadresseerde van een aangetekende brief met bericht van ontvangst, weigert het bericht van ontvangst te tekenen. In zo’n geval krijgt de afzender het bericht van ontvangst terug met de vermelding dat de brief wel is uitgereikt maar dat de geadresseerde het bericht van ontvangst niet wil tekenen. Volgens TPG tekent in dat geval de postbode zelf en heeft ook dat rechtsgeldigheid. Uiteraard moet u het bericht van ontvangst (samen met de kopie van de stuitingsbrief) goed bewaren!


LET OP! Als u zowel bij Leaseverlies als Eegalease bent aangesloten zult u twee verschillende stuitingsbrieven moeten sturen. Één stuitingsbrief die door Leaseverlies aan u ter beschikking is gesteld en één stuitingsbrief die u van Eegalease hebt ontvangen. U hebt dan ook twee berichten van ontvangst die u goed moet bewaren. Het betreft namelijk andere rechtszaken zodat u tweemaal moet stuiten.7. Meld u aan als servicelid van de Consumentenbond!


De Consumentenbond komt samen met de Stichting Leaseverlies, de Stichting Eegalease en de Vereniging Effecten Bezitters (VEB) op voor de belangen van gedupeerden. Als servicelid blijft u via de aandelenlease e-mailservice van de Consumentenbond goed geïnformeerd als er belangrijke ontwikkelingen zijn. Ook vindt u in hierin antwoorden op nieuwe vragen. Als servicelid kunt u daarnaast bellen met het Adviescentrum van de Consumentenbond.

Meld u nu voor Euro 15 aan als servicelid via www.consumentenbond.nl/servicelid en ontvang voortaan de e-mailnieuwsbrieven van de Consumentenbond.

Bent u al lid van de Consumentenbond, dan kunt u zich opgeven voor de gratis aandelenlease e-mailservice. Meld u dan gratis aan via www.consumentenbond.nl/aandelenlease.


Kijk voor meer informatie over de Consumentenbond op www.consumentenbond.nl


Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en doen ons uiterste best om u via onze website te blijven informeren over de ontwikkelingen.


Met vriendelijke groet,

Mede namens de Stichting Eegalease, Consumentenbond en VEB,Stichting Leaseverlies