Nieuwsbrief over overeenstemming minnelijke regeling met Dexia 20-05-2005

(Naam)
(Adres)
(Woonplaats)


Dossiernummer Leaseverlies: ******
Dossiernummer Eegalease: ******

Stichting Leaseverlies
Postbus 824
2501 CV Den Haag

Den Haag, 20 mei 2005

Geachte heer, mevrouw,

Betreft: Leaseverlies, Eegalease / Dexia Bank Nederland N.V.

Zoals u ongetwijfeld in de kranten heeft gelezen of op televisie heeft gezien, is na bemiddeling door de heer W.F. Duisenberg door de Stichtingen Leaseverlies, Eegalease, de Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters op hoofdpunten overeenstemming bereikt over een minnelijke regeling (de Regeling) met  Dexia Bank Nederland. Met deze brief willen we u op de hoogte brengen van de inhoud van deze Regeling, die wij u met een positief advies voorleggen. Uiteraard heeft deze Regeling ook de instemming van de Raden van Toezicht van Stichtingen Leaseverlies en Eegalease onder voorzitterschap van oud-minister J. de Ruiter. Daarnaast hebben De Nederlandsche Bank en minister G. Zalm van Financiën de totstandkoming van de Regeling toegejuicht en gezegd dat zij hopen dat de effectenleasecontractanten dit voorstel serieus in overweging nemen.

Als bijlage bij deze brief treft u een stemkaart aan, waarmee u aan ons kenbaar kunt maken of u deze Regeling acceptabel vindt of niet. Het is van groot belang dat u deze kaart invult en aan ons terugstuurt. De meerderheid van de uitgebrachte stemmen bepaalt namelijk of de Regeling tot in detail wordt uitgewerkt. Indien de meerderheid “ja” antwoordt, zullen de collectieve acties worden gestopt. Antwoordt de meerderheid “neen”, dan zullen de Stichtingen doorprocederen en is deze Regeling van tafel. Aangeslotenen die de stemkaart niet of niet correct ingevuld terugsturen, worden niet meegeteld!

LET OP! Door het terugsturen van de stemkaart bent u niet gebonden aan de Regeling. U maakt ons slechts uw mening kenbaar. Dat is belangrijk omdat de meerderheid van de uitgebrachte stemmen bepaalt of de collectieve acties worden gestopt of dat zal worden doorgeprocedeerd!

Voor wie geldt de Regeling
De Regeling geldt in beginsel voor iedereen met een effentenlease-overeenkomst met Dexia - dus ook mensen die niet bij een stichting zijn aangesloten- en voor alle effectenlease-overeenkomsten die zijn of zullen worden beëindigd na 1 januari 1997. Voor mensen met depotlease-constructies, minderjarigen en niet-ingezetenen heeft deze Regeling geen betekenis: Dexia heeft voor hen een afzonderlijke regeling, waarover u met Dexia contact kunt opnemen. Effectenleasecontractanten die individueel tegen Dexia een proces hebben gevoerd dat inmiddels tot een definitieve rechterlijke uitspraak heeft geleid, vallen ook buiten de Regeling.

De regeling voor producten met een mogelijke restschuld aan het einde van het contract
U krijgt een korting van tweederde (2/3) gedeelte van de restschuld bij beëindiging op of na minimale looptijd (zodra volgens de effectenlease-overeenkomst geen boeterente meer is verschuldigd) van het contract. U moet wel alle maandtermijnen hebben betaald. Eventuele uitgekeerde positieve resultaten van eerdere effectenlease-overeenkomsten worden in mindering gebracht (eventuele aflossingen op de geleende hoofdsom worden buiten beschouwing gelaten). In dat geval zal dus meer dan eenderde (1/3) gedeelte van de restschuld op de einddatum van de effectenlease-overeenkomst moeten worden betaald.

Valt de effectenlease-overeenkomst onder de partnerproblematiek (de vraag of de partner had moeten meetekenen), dan geldt het volgende. Als Dexia binnen drieëneenhalf jaar na het aangaan van de overeenkomst een door de (toenmalige) echtgeno(o)t(e) / geregistreerd¬†partner ondertekende vernietigingsbrief heeft ontvangen, dan zal de volledige restschuld bij beëindiging op of na minimale looptijd (zodra volgens de effectenlease-overeenkomst geen boeterente meer is verschuldigd) worden kwijtgescholden. Wel moeten dan alle maandelijkse termijnen zijn betaald. Ook hiervoor geldt dat eventueel uitgekeerde positieve resultaten van eerdere effectenlease-overeenkomsten in mindering worden gebracht (eventuele aflossingen op de geleende hoofdsom worden buiten beschouwing gelaten). In dat geval zal dus de restschuld op de einddatum van de effectenlease-overeenkomst alsnog geheel of gedeeltelijk moeten worden betaald.

Heeft u in het verleden het Dexia Aanbod geaccepteerd, dan kunt u de restschuld bij beëindiging op of na minimale looptijd (zodra volgens de effectenlease-overeenkomst geen boeterente meer is verschuldigd) voldoen met een korting van eenderde (1/3). Ook wanneer u reeds heeft gekozen voor verlenging van de overeenkomst of voor een betalingsregeling, dan kan deze worden beëindigd met een korting van eenderde (1/3) op de resterende schuld, wanneer deze per direct wordt voldaan.

De regeling voor aflossings- en garantieproducten
Bij aflossings- en garantieproducten bestaat geen restschuld op de einddatum van de overeenkomst. Deze effectenleaseproducten maken wel deel uit van de Regeling. Indien u deze producten beëindigt na de minimale looptijd (dit is zodra volgens de effectenlease-overeenkomst geen boeterente meer is verschuldigd), zal een korting van tien procent worden verleend over het verschil tussen de tussentijdse verkoopwaarde van de effecten en het restant van de hoofdsom op de verkoopdatum, indien dit verschil per direct aan Dexia wordt voldaan.

Oplossing voor contractanten in financiële problemen
Voor effectenleasecontractanten die in financiële moeilijkheden verkeren heeft Dexia eerder een coulanceregeling geïntroduceerd. Onderdeel van de Regeling is dat deze wordt verruimd. De coulanceregeling geldt voor alle verplichtingen en kan dus leiden tot kwijtschelding van niet alleen de restschuld, maar ook nog te betalen maandtermijnen. Zelfs als er een nadelige uitspraak door de rechter is gedaan, komt de contractant hiervoor in aanmerking.

Een externe commissie onder leiding van de heer mr B.J. Asscher (oud-president van de rechtbank van Amsterdam) - waarvan ook de Consumentenbond deel zal gaan uitmaken - ziet toe op de correcte toepassing. Het is overigens nu al mogelijk om te laten toetsen of u voor deze coulanceregeling in aanmerking te komen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.dexialease.nl.

Voorbeelden
Wat de hoofdlijnen precies inhouden is in een aantal voorbeelden te zien in de meegestuurde bijlage. Deze voorbeelden dienen echter uitsluitend ter verduidelijking, want er zijn natuurlijk meer voorbeelden te bedenken.

Eenmalige extra uitkering
Iedereen die een geldige stem uitbrengt, ontvangt - als de Regeling definitief doorgaat - een eenmalige extra uitkering. Deze uitkering is gelijk aan de bijdrage die de aangeslotenen aan Stichting Leaseverlies en/of Stichting Eegalease hebben betaald. Wanneer u geregistreerd staat bij Stichting Leaseverlies én Stichting Eegalease, dan ontvangt u EUR.¬†90,-. Bent u slechts bij één van beide stichtingen geregistreerd dan ontvangt u EUR.¬†45,-.

Stemmen
Het is van het grootste belang dat u ons laat weten wat uw mening is over de nu overeengekomen Regeling. De meerderheid van de aangeslotenen van de Stichtingen bepaalt of deze Regeling definitief tot stand komt (in dat geval worden de collectieve acties gestaakt) of dat de collectieve acties worden voortgezet (en er dus geen regeling komt). Stuur daarom zo spoedig mogelijk doch UITERLIJK 20 JUNI 2005 de bijgaande stemkaart terug, met daarop aangekruist uw mening. Deze stemkaart kunt u zonder postzegel  op de post doen.

Op deze stemkaart dient u uw rekeningnummer in te vullen. Als de Regeling definitief wordt zullen de Stichtingen op dat rekeningnummer de eenmalige extra uitkering overmaken. Let erop dat de rekening die u opgeeft wel op naam staat van de geadresseerde van deze brief. Anders kunnen de Stichtingen de betaling niet uitvoeren.

Positief advies
De Stichtingen Leaseverlies, Eegalease, de Consumentenbond en de VEB adviseren hun aangeslotenen positief te stemmen over deze Regeling. Met het bereiken van deze regeling krijgt u op korte termijn zekerheid. De uitkomst van de procedures (de collectieve acties) zal nog lang op zich laten wachten en is onzeker. Niemand zal de uitkomst van deze procedures kunnen garanderen. Bovendien moet u - als de collectieve actie zou worden gewonnen - waarschijnlijk individueel actie ondernemen om schade daadwerkelijk vergoed te krijgen.

Naar onze mening is het voorstel om bovengenoemde redenen zeer evenwichtig. Daarom krijgt het ons positief advies en verdient het uw instemming.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de Stichting Eegalease, Consumentenbond en Vereniging van Effectenbezitters,

Stichting Leaseverlies

LET OP! De minnelijke regeling die tussen Stichtingen Leaseverlies, Eegalease, de Consumentenbond en de VEB enerzijds en Dexia anderzijds tot stand is gekomen is een minnelijke regeling op hoofdpunten. Verdere uitwerking van de details zal nog moeten plaatsvinden. Bovendien is de Regeling tot stand gekomen onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de meerderheid van de aangeslotenen van de Stichtingen die hun stem uitbrengen, positief reageert op deze regeling. Aan de minnelijke regeling op hoofdlijnen, de hierboven opgenomen weergave en de voorbeelden in de bijlage kunnen om de hier genoemde redenen nadrukkelijk geen rechten worden ontleend.

Bijlage bij de brief van 20 mei 2005 van Stichting Leaseverlies, Stichting Eegalease, Consumentenbond & VEB over de minnelijke regeling op hoofdpunten met Dexia

Uitwerking van de hoofdlijnen in de vorm van voorbeelden

Een effectenleasecontractant met uitsluitend afgelopen overeenkomsten

Een effectenleasecontractant heeft een WinstVerDriedubbelaar afgesloten, die eind 2003 is afgelopen. Hij heeft alle maandtermijnen en de restschuld van EUR 3.000 voldaan.1 De effectenleasecontractant heeft het Dexia Aanbod niet geaccepteerd.

Situatie 1a: hij was ongehuwd ten tijde van het afsluiten van de WinstVerDriedubbelaar en had geen eerdere contracten afgesloten.
In dit geval betaalt Dexia de effectenleasecontractant tweederde (2/3) van de restschuld van EUR 3.000 oftewel EUR 2.000 terug.

Situatie 1b: hij was getrouwd ten tijde van het afsluiten van de WinstVerDriedubbelaar en Dexia heeft binnen drieëneenhalf jaar na het afsluiten een vernietigingsbrief van zijn echtgenote ontvangen. Er zijn geen eerdere contracten afgesloten.
In dit geval betaalt Dexia de effectenleasecontractant de volledige restschuld oftewel EUR 3.000 terug.

Situatie 1c: hij was ongetrouwd ten tijde van het afsluiten van de WinstVerDriedubbelaar. Wel had hij uit een op de einddatum (in 2000) beëindigde overeenkomst (ook een WinstVerDriedubbelaar) een bedrag van EUR 2.000 ontvangen.
In dit geval betaalt Dexia de effectenleasecontractant tweederde (2/3) van het verschil tussen de restschuld van de in 2003 afgelopen WinstVerDriedubbelaar en de positieve uitkering over het afgelopen contract uit 2000. Hij ontvangt dus een betaling van tweederde (2/3) van EUR 1.000 (EUR 3.000 restschuld nu - EUR 2.000 uitkering eerdere contracten) oftewel EUR 666 van Dexia.

Situatie 1d: hij was getrouwd ten tijde van het afsluiten van de WinstVerDriedubbelaar en Dexia heeft binnen drieëneenhalf jaar na het afsluiten een vernietigingsbrief van zijn echtgenote ontvangen. Hij had daarnaast uit een op de einddatum (in 2000) beëindigde overeenkomst (ook een WinstVerDriedubbelaar) een bedrag van EUR 2.000 ontvangen.
In dit geval betaalt Dexia de effectenleasecontractant het verschil tussen de restschuld van zijn in 2003 afgelopen WinstVerDriedubbelaar en de positieve uitkering over het afgelopen contract uit 2000. Dexia zal hem dus EUR 1.000 (EUR 3.000 restschuld nu - EUR 2.000 uitkering over eerdere contracten) betalen.

Een effectenleasecontractant met (ook) lopende overeenkomsten

Een effectenleasecontractant heeft een WinstVerDriedubbelaar afgesloten, die eind 2005 afloopt. Hij heeft alle maandtermijnen voldaan2. De restschuld op de einddatum bedraagt EUR 3.000. De effectenleasecontractant heeft het Dexia Aanbod niet geaccepteerd

Situatie 2a: hij was ongetrouwd ten tijde van het afsluiten van de WinstVerDriedubbelaar en had geen eerdere contracten afgesloten
In dit geval hoeft de effectenleasecontractant Dexia op de einddatum geen EUR 3.000 te betalen, maar wordt de restschuld verminderd met tweederde (2/3). Hij ontvangt dus een korting van EUR 2.000 en zal Dexia daarom nog EUR 1.000 moeten betalen.

Situatie 2b: hij was getrouwd ten tijde van het afsluiten van de WinstVerDriedubbelaar en Dexia heeft binnen drieëneenhalf jaar na het afsluiten een vernietigingsbrief van zijn echtgenote ontvangen. Er zijn geen eerdere contracten afgesloten.
In dit geval hoeft de effectenleasecontractant Dexia op de einddatum geen EUR 3.000 te betalen, maar wordt de volledige restschuld kwijtgescholden.

Situatie 2c: hij was ongetrouwd ten tijde van het afsluiten van de WinstVerDriedubbelaar. Wel had hij uit een op de einddatum (in 2000) beëindigde overeenkomst (ook een WinstVerDriedubbelaar) een bedrag van EUR 2.000 ontvangen.
In dit geval heeft de effectenleasecontractant recht op een korting van tweederde (2/3) over het verschil tussen de restschuld van zijn huidige WinstVerDriedubbelaar en de positieve uitkering over het contract van 2000. Hij ontvangt dus een korting van tweederde (2/3) over EUR 1.000 (EUR 3.000 restschuld nu - EUR 2.000 uitkering over eerdere contracten). Hij zal dus nog een bedrag van EUR 2.333 aan Dexia moeten voldoen.

Situatie 2d: hij was getrouwd ten tijde van het afsluiten van de WinstVerDriedubbelaar en Dexia heeft binnen drieëneenhalf jaar na het afsluiten een vernietigingsbrief van zijn echtgenote ontvangen. Hij had daarnaast uit een op de einddatum (in 2000) beëindigde overeenkomst (ook een WinstVerDriedubbelaar) een bedrag van EUR 2.000 ontvangen.
In dit geval heeft de effectenleasecontractant recht op kwijtschelding van het verschil tussen de restschuld van zijn huidige WinstVerDriedubbelaar en de positieve uitkering over het contract van 2000.
Hem zal dus een bedrag van EUR 1.000 (EUR 3.000 restschuld nu - EUR 2.000 uitkering over eerdere contracten) worden kwijtgescholden. Hij zal Dexia dus nog een bedrag van EUR 2.000 moeten voldoen.


1  Mocht een gedeelte van de maandtermijnen of de restschuld nog niet (geheel) betaald zijn dan zal, teneinde elke effectenleasecontractant een gelijke behandeling te kunnen garanderen, het nog verschuldigde bedrag eerst voldaan moeten worden danwel zal verrekening plaatsvinden met de bedragen, die terugbetaald zouden worden volgens de Regeling.

2  Mocht een gedeelte van de maandtermijnen nog niet betaald zijn dan zal, teneinde elke effectenleasecontractant een gelijke behandeling te kunnen garanderen, het verschuldigde bedrag eerst voldaan moeten worden danwel zal in uitzonderlijke gevallen verrekening plaatsvinden met de bedragen, die kwijtgescholden zouden worden volgens de Regeling.