De stichting wil een zo gunstig mogelijk klimaat scheppen voor de Commissie Geschillen Aandelenlease. 15-10-2003
Op 3 september 2003 heeft de Minister van Financiën de Commissiegeschillen Aandelenlease (CGA) geïnstalleerd.

De Commissie heeft als taak te bemiddelen tussen de aanbieders en afnemers van aandelenleaseproducten, om te bevorderen dat partijen onderling op een efficiënte wijze tot een oplossing komen voor geschillen die voortvloeien uit de verkoop van de aandelenleaseproducten.

De Commissie heeft geen formele status en geen bevoegdheden: zij is niet meer – maar ook niet minder – dan een Commissie van goede diensten. Daarmee hangt het resultaat van de bemiddeling in hoge mate af van de medewerking die de betrokken partijen verlenen aan de werkzaamheden van de Commissie.

Stichting Leaseverlies, de Consumentenbond en VEB zijn verheugd over het instellen van deze Commissie. In het verleden hebben er al schikkingsonderhandelingen met Dexia plaatsgevonden, die echter toen niet tot een bevredigend resultaat hebben geleid.

Er heeft een inleidend gesprekken plaatsgevonden met de secretaris van de CGA. Hierin hebben Leaseverlies, Consumentenbond en VEB de secretaris van de Commissie meegedeeld dat zij zich positief opstellen tegenover een bemiddelingspoging tussen hen en Dexia onder leiding van de CGA. Binnenkort volgt een gesprek met de commissie zelf.

Eind november / begin december zal de commissie aan Minister Zalm van Financiën aangeven wat de mogelijkheden voor bemiddeling zijn. Als dan de conclusie luidt dat het zinvol is dat de commissie haar werkzaamheden voortzet, zal ook aan de minster worden aangegeven langs welke route de commissie denkt verder te werken.

Om voor deze bemiddelingspoging een zo gunstig mogelijk klimaat te scheppen maken Leaseverlies en Consumentenbond in de procedure tegen Dexia tot die tijd even pas op de plaats. Deze geringe vertraging in de procedure achten wij gerechtvaardigd, omdat onze hoop er op gericht is om alsnog met Dexia tot een voor alle partijen bevredigende compromis te komen.

Mochten deze ontwikkelingen, waarbij ook de Raad van Toezicht een belangrijke adviserende rol zal spelen, helaas niet tot een aanvaardbaar compromis leiden, dan zal de procedure voortvarend worden vervolgd.