CGA heeft brief aan Zalm gestuurd als tussenrapportage. 01-12-2003
De heer drs. G. Zalm
Minister van Financiën
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

1 december 2003

Betr.: rapportage werkzaamheden 3 september 2003 - 30 november 2003

Geachte heer Zalm,

Hierbij bericht ik U namens de Commissie Geschillen Aandelenlease over onze werkzaamheden over de periode vanaf de installatie op 3 september 2003 tot en met 30 november 2003.

De commissie heeft intussen contact gehad met de haar bekende aanbieders van het product aandelenlease (onder welke naam dit product ook is aangeboden) en met de organisaties van afnemers. Dit contact bestond allereerst uit een voorbereidend gesprek van de secretaris van de commissie met ieder van hen, gericht op het verkrijgen van eerste informatie en materiaal, op grond waarvan de commissie zich kon inwerken in de materie. Vervolgens heeft de commissie zelf met nagenoeg alle haar bekende aanbieders en organisaties van afnemers een bespreking gehad. De commissie heeft tevens gesproken met een van de betrokken tussenpersonen. De bijlage bij deze brief bevat een overzicht van de desbetreffende contacten.

Voorts heeft de commissie kennis genomen van de tot nu toe verschenen voor haar werk relevante rechterlijke uitspraken alsmede van uitspraken van de Klachtencommissie DSI, de geschillencommissie bankzaken en de reclamecodecommissie, en van het rapport van de AFM van 23 oktober 2003. Ook heeft de commissie de brieven geanalyseerd die afnemers haar hebben gestuurd, en de desbetreffende brieven die eerder al door uw ministerie waren ontvangen.

De gevoerde besprekingen en het bestudeerde materiaal hebben ons inzicht gegeven in de verscheidenheid van het product aandelenlease en van de wijzen waarop dit de afnemers heeft bereikt. Tevens hebben wij ons een beeld kunnen vormen van de problemen - naar soort en ernst - die afnemers van het product aandelenlease hebben ondervonden, en nog zullen kunnen ondervinden.

Het doet ons genoegen te kunnen melden dat betrokkenen op onze uitnodiging tot overleg positief hebben gereageerd. In de gevoerde besprekingen met aanbieders en organisaties van afnemers bleek op zichzelf van een positieve houding tegenover het aanbod van goede diensten en bemiddelingsinspanningen die kunnen bijdragen aan het oplossen of verminderen van ontstane problemen, en het aldus voorkomen van langslepende procedures.

Dit neemt echter niet weg dat een aantal gesprekspartners blijk heeft gegeven van een vooralsnog gereserveerd oordeel over de mogelijkheden van de commissie om dat resultaat daadwerkelijk te bereiken. In algemene zin kan worden gesteld dat er nog een grote afstand bestaat tussen enerzijds aanbieders, wat betreft de bereidheid om afnemers verder tegemoet te komen dan thans is gebeurd, en anderzijds organisaties van afnemers, wat betreft hun verlangens en verwachtingen over een tegemoetkomen door aanbieders.

Anders dan begin september werd verwacht, zijn de uitspraken van de klachtencommissie DSI in een aantal prototypische zaken nog niet verschenen. De commissie stelt zich voor om deze uitspraken, in samenhang met het al beschikbare andere materiaal, te analyseren op mogelijke aanknoping voor het ontwikkelen van oplossingsrichtingen, en om daarna met een aantal van de eerdere gesprekspartners opnieuw overleg te voeren. In dat overleg willen wij, gegeven de initiële bereidheid tot samenwerking met de commissie, nagaan of er ook voldoende perspectief bestaat op een zinvolle verdere voortzetting van onze bemiddelingswerkzaamheden.

De commissie had zich aanvankelijk voorgenomen u niet eerder te berichten over de eerste fase van haar werkzaamheden dan nadat ook de prototypische uitspraken van de Klachtencommissie DSI beschikbaar waren geweest. Nu wij nog steeds in afwachting zijn van deze uitspraken leek het ons, mede gelet op het tijdschema dat u bij de installatie van de commissie voor ogen stond, niet juist om dit eerste bericht langer op te schorten.

Alles bijeen betekent het voorgaande een bijstelling van het twee-fasenmodel dat u bij de installatie voor ogen stond. Na de eerste, verkennende gespreksronde concluderen wij dat er voldoende basis bestaat voor voortzetting van onze werkzaamheden met een volgende stap, op de wijze zoals hiervoor aangegeven. Wij stellen ons voor dat wij vervolgens bezien of er al dan niet reden is om dan opnieuw een - openbaar - tussenbericht aan u uit te brengen.

Mede ter voorkoming van onjuiste verwachtingen wil ik er met grote nadruk op wijzen dat in het stadium waarin wij ons nu bevinden nog geen enkele uitspraak kan worden gedaan over de (uiteindelijke) afloop en uitkomst van ons werk. Wij zijn ons volledig bewust van het belang van voortgang van onze werkzaamheden. Aan de andere kant vragen wij begrip voor de omstandigheid dat wij in dit proces de voortgang niet volledig zelf kunnen bepalen.

Wij hebben, conform de aan hen gedane toezegging, een kopie van deze brief rechtstreeks gestuurd aan al onze gesprekspartners, en zullen de brief ook opnemen opde website van de commissie.

Hoogachtend,

Mr. dr. M. Oosting
Voorzitter Commissie Geschillen AandelenleaseBijlage


Bijlage - Werkzaamheden van de Commissie Geschillen Aandelenlease in de periode 3 september - 30 november 2003


1. Verkenningsronde

Volgend op de installatie van de CGA op 3 september heeft de commissie een verkenningsronde ingezet met tot doel inzicht te verkrijgen in de aard en de omvang van de problematiek. Dit inzicht diende ter voorbereiding op gesprekken tussen de commissie en de betrokkenen over de mogelijkheden voor bemiddeling en de verdere werkwijze van de commissie.
In de verkenningsronde is door de secretaris gesproken met en informatie verkregen van de volgende organisaties:

• Financiële dienstverleners
- Aegon
- Dexia
- DSB
- Fortis
- ING
- Levob
- Ohra
- SNS Bank
- SpaarSelect

• Vertegenwoordigers van afnemers
- Stichting Leaseverlies/Stichting Eegalease
- Consumentenbond
- Stichting Adviesverlies
- Stichting GeSp
- Stichting Juniorlease
- Stichting Leaseleed
- Vereniging Consument en Geldzaken
- Vereniging van Effectenbezitters
- Vereniging Pay-back

• Overig
- Autoriteit Financiële Markten

2. Gesprekken van CGA met betrokkenen

De commissie heeft met vertegenwoordigers van een aantal organisaties gesproken. De doelstelling van de gesprekken was tweeledig:
• verkrijgen van verder inzicht in de betrokkenheid van de gesprekspartners in de problematiek en hun zienswijze daarop
• bespreken van de mogelijkheden die gesprekspartners zien voor bemiddeling, ennagaan van hun bereidheid om medewerking te verlenen aan debemiddelingswerkzaamheden van de CGA

CGA heeft tot nu toe gesproken met de volgende organisaties:

• Financiële dienstverleners
- Aegon
- Dexia
- DSB
- Fortis
- Levob
- SpaarSelect

• Vertegenwoordigers van afnemers
- Stichting Leaseverlies/Stichting Eegalease
- Consumentenbond
- Stichting GeSp
- Stichting Juniorlease
- Stichting Leaseleed
- Vereniging van Effectenbezitters
- Vereniging Pay-back

• Overig
- Autoriteit Financiële Markten
- De Nederlandsche Bank